ภาพงานอบรมที่ผ่านมาโดยกลุ่มบริษัทสมบูรณ์

วันที่ 2 ตุลาคม 2557 กลุ่มบริษัทสมบูรณ์ได้จัดอบรม ให้ความรู้แก่ผู้บริหารระดับสูง ของบริษัทคู่ค้า
เพื่อเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ของกลุ่มบริษัทสมบูรณ์

วันที่ 9 ตุลาคม 2557 กลุ่มบริษัทสมบูรณ์ได้จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ของบริษัทคู่ค้า
เพื่อเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ของกลุ่มบริษัทสมบูรณ์