You are here

CAC Activities Archive

CAC เชิญชวนและสนับสนุนบริษัทประกาศนโยบาย No Gift Policy ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา บริษัทเอกชนหลายแห่งได้นำนโยบายงดรับและงดให้ของขวัญ (No Gift Policy) มาใช้ โดยกำหนดให้บุคลากรในองค์กรทุกระดับ งดรับและให้ของขวัญตามเทศกาลต่าง ๆ เพื่อช่วยลดโอกาสของการให้และรับสินบน พร้อมทั้งประกาศให้สาธารณชนร่วมรับทราบนโยบายดังกล่าวของบริษัทด้วย ซึ่งถือเป็นความริเริ่มที่น่าชื่นชม สอดคล้องกับหลักปฏิบัติในระดับสากล...
IOD ในฐานะเลขานุการโครงการแนวร่วมปฏิบัติแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือ Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (CAC) ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการ SME เข้าร่วมงาน SME Briefing 4/2018 เพื่อรับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการฯ และการยื่นขอรับรอง สำหรับบริษัทขนาด SME ในวันที่ 2 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ IOD Members Space ชั้น 5...
โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (CAC) มีภารกิจในการสร้างความร่วมมือของภาคธุรกิจให้เกิดการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในวงกว้าง โครงการ CAC เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนการจัดตั้งโดยรัฐบาลและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)...

Pages