You are here

CAC Activities Archive

14 กุมภาพันธ์ 2561  -- แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) เปิดตัวโครงการรับรองธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (CAC SME Certification) เพื่อสนับสนุนให้ธุรกิจ SME มีนโยบาย ระบบควบคุมภายใน และข้อปฏิบัติที่ดีเพื่อช่วยป้องกันการให้สินบน ซึ่งจะเป็นการขยายวงธุรกิจสะอาดของประเทศไทยให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้น การเข้าร่วมโครงการนี้จะช่วยให้ SME...
CAC SME Certification โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) หรือ CAC ได้ริเริ่มโครงการ CAC SME Certification เพื่อเป็นการเสริมสร้างแนวร่วมต่อต้านการให้และรับสินบนในภาคเอกชน โครงการฯ ได้จัดทำ CAC SME Anti-Bribery Toolkit เพื่อเป็นคู่มือให้เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร และพนักงาน...
เรียน สมาชิกโครงการ CAC ทุกท่าน คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯได้ประชุมเมื่อวันที่ 22 เม.ย. มีมติให้เลื่อนเวลาใช้งานกระดาษทำการของผู้สอบบัญชี (Working Paper) เพื่อประกอบการยื่นขอรับรองออกไปอีก 1 ปี จากเดิมคือ 1 มกราคม 2560 เป็น 1 มกราคม 2561 ทั้งนี้เพื่อให้บริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีเวลาเรียนรู้และเตรียมตัวใช้งานกระดาษทำการ สำหรับหลักสูตรอบรมการสอบทานให้แก่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้ตรวจสอบภายใน...

Pages