You are here

CAC Activities Archive

SME Clinic ที่จะจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาศให้ตัวแทนบริษัทของ SME เข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับการทำเอกสารประกอบ checklist และการจัดหาผู้ตรวจสอบอิสระ และการส่งเอกสาร โดยกำหนดการจัดงานมีดังนี้ ครั้งที่ 2 วันที่ 25 กรกฏาคม 2561 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ IOD Member Space ชั้น 5 เกษรพลาซ่า สามารถลงทะเบียนได้ตามลิงค์ด้านล่าง รับจำนวน 30 ที่ (บริษัทละไม่เกิน 3 ท่าน) ทั้งนี้ขอสงวงสิทธิ์ในการเข้า SME Clinic...
คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบอิสระ ผู้ที่จะสามารถทาหน้าที่เป็นลงนามในฐานะผู้ตรวจสอบอิสระ ที่ทาการตรวจสอบการดาเนินการตามแบบประเมินทั้ง 17 ข้อของบริษัทที่เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์กับ CAC มีดังต่อไปนี้ 1. ประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัทที่เข้าร่วม โดยลงนามในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติตามที่มีการกาหนดไว้ในหลักเกณฑ์การเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (ดูเอกสารแนบ ก...
14 กุมภาพันธ์ 2561  -- แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) เปิดตัวโครงการรับรองธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (CAC SME Certification) เพื่อสนับสนุนให้ธุรกิจ SME มีนโยบาย ระบบควบคุมภายใน และข้อปฏิบัติที่ดีเพื่อช่วยป้องกันการให้สินบน ซึ่งจะเป็นการขยายวงธุรกิจสะอาดของประเทศไทยให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้น การเข้าร่วมโครงการนี้จะช่วยให้ SME...
CAC SME Certification โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) หรือ CAC ได้ริเริ่มโครงการ CAC SME Certification เพื่อเป็นการเสริมสร้างแนวร่วมต่อต้านการให้และรับสินบนในภาคเอกชน โครงการฯ ได้จัดทำ CAC SME Anti-Bribery Toolkit เพื่อเป็นคู่มือให้เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร และพนักงาน...

Pages