You are here

CAC Activities Archive

      สืบเนื่องจากโครงการ CAC ได้กำหนดกรอบระยะเวลา 18 เดือน เพื่อเป็นสัญญาณเตือนใจให้แก่บริษัทที่ประกาศเจตนารมณ์แต่ยังไม่ได้เริ่มเข้าสู่กระบวนการรับรองได้ตระหนักถึง ตุ้นทุนของเวลาและการกระทำสำคัญกว่าคำพูด โดยเฉพาะการป้องกันความเสี่ยงคอร์รัปชันและการจ่ายสินบน เป็นเรื่องที่รอช้าไม่ได้ ดังนั้น การเข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติ กับ CAC เพื่อร่วมกันต่อต้านคอร์รัปชันและการจ่ายสินบน...

Pages