You are here

CAC Activities Archive

เมื่อ 15 พ.ค. ที่ผ่านมา ณ อาคารสถาบันวิทยาการตลาดทุน ถ.วิภาวดี  CAC ได้มีจัดอบรมหัวข้อ CAC Re-Certification Briefing 1/2017 และแจ้งวัตถุประสงค์ของกระดาษทำการ (Working Paper) ให้แก่บริษัทที่ผ่านการรับรองแล้ว ได้รับทราบถึงการเตรียมเอกสารเพื่อยื่นต่ออายุการรับรองกับ CAC  และการเลือกใช้กระดาษทำการประกอบการยื่นขอรับรอง โดยมีตัวแทนบริษัทให้ความสนใจตอบรับเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก...
           ด้วยในปัจจุบันกระบวนการยื่นขอรับรองได้พัฒนาขั้นตอนการพิจารณาที่มีรายละเอียดเพิ่มขึ้น โดยบริษัทที่จะยื่นแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่น เพื่อขอรับรองจากคณะกรรมการฯ นั้น จะต้องแนบเอกสารหลักฐานอ้างอิง ให้แก่คณะกรรมการพิจารณารับรอง (Certification Committee) เป็นผู้พิจารณา ซึ่งขั้นตอนการพิจารณานี้ได้เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1...
  สมาคมธนาคารไทยเข้าร่วมสนับสนุนโครงการต่อต้านการทุจริต                 24 มีนาคม 2560 สมาคมธนาคารไทยและสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในฐานะเลขานุการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) ได้จัดทำ “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ” (MOU)...

Pages