You are here

ภาพบรรยากาศ CAC Re-Certification Briefing 1/2017

เมื่อ 15 พ.ค. ที่ผ่านมา ณ อาคารสถาบันวิทยาการตลาดทุน ถ.วิภาวดี  CAC ได้มีจัดอบรมหัวข้อ CAC Re-Certification Briefing 1/2017
และแจ้งวัตถุประสงค์ของกระดาษทำการ (Working Paper) ให้แก่บริษัทที่ผ่านการรับรองแล้ว ได้รับทราบถึงการเตรียมเอกสารเพื่อยื่นต่ออายุการรับรองกับ CAC 
และการเลือกใช้กระดาษทำการประกอบการยื่นขอรับรอง โดยมีตัวแทนบริษัทให้ความสนใจตอบรับเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก
จากเสียงตอบรับมายัง CAC ว่าให้มีการจัดอบรมหัวข้อนี้อีก CAC จะแจ้งให้ทราบถึงกำหนดการในครั้งต่อไป