You are here

CAC Briefing 1/2017 "การเตรียมตัวเพื่อขอยื่นรับรอง Re-certification"

สืบเนื่องจากแผนการพัฒนากระบวนการรับรองของโครงการ CAC ระยะที่ 2 ซึ่งจะเริ่มใช้ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป

และในปัจจุบันมีจำนวนบริษัทครบกำหนด 3 ปีกลับมายื่นขอต่ออายุรับรอง Re-certification เป็นจำนวนมาก

ซึ่งการยื่นขอรับรองตั้งแต่ปี 2561 นั้น บริษัทสามารถส่งกระดาษทำการ (Working Paper) ประกอบการยื่นขอรับรองได้ โดยมีรายละเอียดที่บริษัทที่ผ่านการรับรองไปแล้วควรรับทราบ

ด้วยเหตุนี้ เพื่อให้คณะทำงานของบริษัทที่กำลังจัดเตรียมเอกสารยื่นขอต่ออายุรับรองจากคณะกรรมการ CAC ได้สำเร็จตรงตามวัตถุประสงค์

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในฐานะเลขานุการโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)

จึงขอเชิญผู้แทนบริษัทที่กำลังจะยื่นต่ออายุรับรองร่วม CAC Briefing 1/2017 เพื่อรับฟังการเตรียมตัวในการยื่นขอต่ออายุการรับรอง Re-certification  

และเรื่องแนวทางใช้งานกระดาษทำการ (Working paper)  รวมถึงตัวอย่างแนะนำสำหรับการจัดทำเอกสารอ้างอิงตามแบบประเมินตนเอง 71 ข้อ

 

วันและสถานที่จัด

วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00-11.00 น. ณ ชั้น 4 ห้องออดิทอเรียม อาคารวิทยาการตลาดทุน 2 ถนนวิภาวดีรังสิต โครงการนอร์ทปาร์ค

 

การลงทะเบียน

บริษัทส่งผู้แทนเข้าร่วมงานโดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้ 2 คน โดย 1 ใน 2 ผู้แทนนั้นควรเป็นผู้ที่มีหน้ารับผิดชอบงานตรวจสอบภายใน อย่างน้อย 1 ท่าน

สามารถลงทะเบียนสำรองที่นั่งได้ที่ http://www.thai-iod.com/en/seminar-events-detail.asp?id=386

(จำนวนที่นั่งจำกัด 80 ที่นั่ง)

 

เงื่อนไขการลงทะเบียน

•         ปิดรับลงทะเบียน / ยกเลิก / แจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อผู้แทน ภายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560

•         โครงการ CAC ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าธรรมเนียม 1,500 บาทต่อคน กรณีผู้แทนบริษัทลงทะเบียนแล้วไม่ปรากฏตัวเข้าร่วมงานหรือเปลี่ยนคนเข้างานโดยไม่แจ้งล่วงหน้าหรือผู้แทนบริษัทไม่ลงชื่อ ณ จุดรับลงทะเบียน

•         สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ คุณสาริณี หรือคุณลักษมี 02-955-1155 ต่อ 402 / 313 หรือ [email protected] / [email protected]

สนับสนุนการจัดงานโดย

AttachmentSize
CAC ExpShar_PublicDist.pdf419.41 KB