You are here

CAC Principles & Working Definitions

หลักการและขอบเขต

โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

CAC Principles &Working Definitions

เกี่ยวกับ CAC

โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thai Private Sector Collective Action Coalition against Corruption หรือ CAC) เป็นโครงการที่ริเริ่มโดยองค์กรภาคเอกชนไทยเพื่อให้บริษัทเอกชนมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาการจ่ายสินบนให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งทำให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันอันเป็นปัญหาสำคัญของประเทศ โดยเป้าหมายหลักของ CAC คือการสนับสนุนให้องค์กรธุรกิจในภาคเอกชนกำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม และนำกลไกป้องกันการจ่ายหรือรับสินบนมาใช้งาน เพื่อสร้างและขยายเครือข่ายของธุรกิจสะอาดให้กว้างขวางและแข็งแกร่ง

 

ขอบเขตของ CAC ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการจ่ายสินบน (Bribery)

คือการเรียก เสนอ จ่ายหรือรับสินบน (Bribery) โดยบริษัทเอกชนมีส่วนเกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม (เช่น ผ่านนายหน้า ตัวกลาง หรือตัวแทนที่มีอำนาจดำเนินการแทนบริษัท) โดยจุดประสงค์การจ่ายสินบนรูปแบบต่างๆ เพื่อผลประโยชน์อันมิชอบ โดยขอบเขตการจ่ายสินบนของโครงการ CAC มุ่งเน้นการจ่ายสินบนให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐและรวมถึงการจ่ายสินบนให้แก่บุคลากรในภาคเอกชนด้วย

นอกจากนี้ ยังรวมถึงอาศัยอำนาจแสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบ โดยการแต่งตั้งอดีตหรือเจ้าหน้าที่รัฐเป็นกรรมการ ที่ปรึกษา หรือผู้บริหาร (Revolving Door) ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest)

 

การเข้าร่วมโครงการ CAC

องค์กรธุรกิจเอกชนสามารถเข้าร่วมโครงการ CAC ได้ตามความสมัครใจ โดยในขั้นแรกต้องประกาศเจตนารมณ์ร่วมต่อต้านการทุจริต ซึ่งต้องมีการลงนามโดยประธานบริษัท และยื่นมาให้ทาง CAC พิจารณา เมื่อทาง CAC ยอมรับการประกาศเจตนารมณ์แล้ว องค์กรธุรกิจก็มีพันธะที่จะต้องจัดทำ และยื่นแบบ

 

ประเมินตนเอง 71 ข้อ เพื่อขอการรับรองจาก CAC ว่ามีนโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการทุจริตครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ CAC กำหนดภายในกรอบเวลา 18 เดือน

โดยบริษัททุกแห่งรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการเข้าร่วม ดังนี้

“นิติบุคคลภาคเอกชนทุกแห่งสามารถเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์กับโครงการ CAC ได้ด้วยความสมัครใจ เพื่อแสดงถึงจุดยืนของนิติบุคคลนั้นว่า จะร่วมกันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ทั้งนี้ การประกาศเจตนารมณ์ดังกล่าว ยังไม่ถือว่า CAC ให้การรับรองการเป็นสมาชิกของนิติบุคคลนั้น  เนื่องจากนิติบุคคลผู้ประกาศเจตนารมณ์ต้องทำแบบประเมิน Self-Evaluation Tool for Countering Bribery  เพื่อยื่นต่อคณะกรรมการพิจารณาภายในระยะเวลา 18  เดือน นับแต่วันที่นิติบุคคลนั้นได้ลงนามประกาศเจตนารมณ์ อันเป็นส่วนหนึ่งของพันธสัญญา ที่ระบุไว้ในคำประกาศเจตนารมณ์”

 

การรับรองของ CAC

การให้การรับรองของ CAC เป็นการรับรองว่าสมาชิกที่ผ่านการรับรองได้เปิดเผยว่าองค์กรของสมาชิกมีนโยบาย และแนวปฏิบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ CAC กำหนดเท่านั้น ไม่ได้เป็นการรับรองคุณภาพ หรือรับรองพฤติกรรมของบุคคลในองค์กรของสมาชิกแต่อย่างใด

โครงการ CAC เน้นสร้างความเชื่อมั่นในระบบการป้องกันการทุจริต แต่ในขณะเดียวกันก็พร้อมเปิดโอกาสให้องค์กรธุรกิจที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่ถูกมองว่ามีความเสี่ยงต่อการทุจริตมีโอกาสปรับปรุงและพัฒนาตนเองได้ด้วย ดังนั้น หลักการตอบรับสมาชิกจึงยึดหลัก honor-based และ fact-based ไม่ใช่ perception-based

โดยบริษัททุกแห่งรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการขอรับรอง ดังนี้

  • “การพิจารณาอนุมัติการรับรองเป็นสมาชิกโครงการ CAC โดยคณะกรรมการพิจารณารับรองของ CAC นั้น  จะพิจารณาตามข้อเท็จจริง บนพื้นฐานของความถูกต้อง ครบถ้วนของแบบประเมิน  และเอกสารหลักฐานอ้างอิงต่าง ๆ  และการรับรองของโครงการ CAC นี้ เป็นการรับรองให้แก่ระบบการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของนิติบุคคล  ซึ่งมิได้เป็นการรับรองพฤติกรรมของบุคคลใด บุคคลหนึ่งในนิติบุคคล หากนิติบุคคล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคลใด ถูกกล่าวหาว่าพัวพันกับการทุจริตคอร์รัปชั่น นิติบุคคลนั้นต้องชี้แจงถึงสิ่งที่เกิดขึ้นต่อสาธารณะ และ/หรือแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นด้วยตนเอง”

 

  • ข้อมูลหลักฐานอ้างอิงทั้งหมดที่บริษัทยื่นประกอบการพิจารณาขอรับรองจาก CAC นั้น จะถูกจัดเก็บไว้เป็นความลับ และ CAC จะใช้เพื่อการพิจารณาให้การรับรองเท่านั้น และไม่นำไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทก่อน

ความรับผิดชอบของบริษัทกรณีที่ปรากฎข่าวเกี่ยวกับการคอร์รัปชัน

นิติบุคคลใดที่ยื่นขอรับรอง หรือผ่านการรับรองจาก CAC แล้ว ปรากฎว่ามีกรณีเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่นและการจ่ายสินบน  นิติบุคคลนั้นต้องเข้าสู่กระบวนการพิจารณา Incident Management ที่มีคณะกรรมการพิจารณารับรอง และคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ เป็นผู้พิจารณา ตามลำดับ โดยนิติบุคคลนั้นต้องจัดส่งเอกสารและหลักฐานเพื่อชี้แจงถึงสิ่งที่เกิดขึ้น หรือเอกสารหลักฐานอื่นใดที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร เพื่อประกอบการพิจารณาการรับรองหรือทบทวนสถานะของสมาชิกของนิติบุคคลนั้น โดยมติของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด

 

วิธีดำเนินการของ CAC ต่อบริษัทที่ปรากฏข่าว

Incident Management เป็นกระบวนการที่ใช้กับบริษัทที่ผ่านการรับรอง และบริษัทที่อยู่ระหว่างการยื่นขอรับรอง เป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านทุจริต  เมื่อปรากฎข่าว คดีความ หรือการสอบสวนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันและการจ่ายสินบนเกิดขึ้น บริษัทมีหน้าที่ชี้แจงและเปิดเผยข้อมูลต่อคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ ตามขั้นตอน Incident Management ของ CAC

 ทั้งนี้ คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ สงวนสิทธิทบทวนการเปลี่ยนสถานะของบริษัท และบริษัทที่เข้าสู่กระบวนการ Incident Management จะได้รับสถานะอย่างหนึ่งอย่างใดปรากฎต่อท้ายชื่อบริษัทในเว็บไซต์ของ CAC ดังนี้

 

  • สถานะ “สอบถามและชี้แจงข่าว”  (Pending Review)

           คือสถานะของบริษัทที่ต้องเข้าสู่กระบวนการ Incident Management โดยฝ่ายเลขานุการ CAC จะทำหนังสือสอบถามไปยังผู้บริหารสูงสุดหรือประธานกรรมการบริษัท ให้ชี้แจงกรณีที่ปรากฎเป็นข่าว โดยสถานะนี้จะคงอยู่ไปจนกว่าทางบริษัทจะทำหนังสือชี้แจงกลับมาเป็นลายลักษณ์อักษร

  • สถานะ “ชี้แจงความคืบหน้า” (Further Information Requested)

           ใช้สำหรับบริษัทที่ทำหนังสือชี้แจงกลับมาเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว และอยู่ระหว่างรอการพิจารณาของคณะกรรมการ CAC ว่าบริษัทจะต้องดำเนินการอย่างไรต่อไป เพื่อให้สามารถกลับเข้าสู่กระบวนการรับรองหรือสถานะปกติ

  • สถานะ “การเว้นวรรคเข้าร่วมโครงการ” (Black Out Period)

          สถานะนี้ใช้กับบริษัท 2 ประเภท คือ บริษัทที่ไม่สามารถยื่นขอรับรองได้ภายใน 18 เดือนหรือระยะเวลาที่ได้รับขยาย  และบริษัทที่ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบพบข่าวเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันและการจ่ายสินบนและต้องเข้าสู่กระบวนการ Incident management โดยฝ่ายเลขานุการ ได้ส่งจดหมายสอบถามบริษัทแล้วแต่บริษัทไม่สามารถชี้แจงข่าวที่ปรากฎภายในเวลาที่กำหนด หรือบริษัทไม่ชี้แจงข้อเท็จจริงต่อคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯได้อย่างชัดเจนหรือให้ข้อมูลที่เพียงพอ หรือไม่สามารถดำเนินการแก้ไขระบบควบคุมภายในหรือมาตรการป้องกันความเสี่ยงคอร์รัปชันตามที่คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ แนะนำได้  การเว้นวรรคการเข้าร่วมโครงการจะมีกำหนดระยะเวลา 6 เดือน โดยบริษัทที่พ้นกำหนดแล้วสามารถประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการอีกครั้งได้

 

ข้อจำกัดสิทธิการใช้ตราสัญลักษณ์

การใช้ตราสัญลักษณ์ใด ๆ ของ CAC ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและวัตถุประสงค์ที่ CAC กำหนดไว้โดยเคร่งครัด และเฉพาะนิติบุคคลที่ได้ลงนามเข้าร่วมในการประกาศเจตนารมณ์ หรือนิติบุคคลที่ได้ผ่านการรับรองการเป็นสมาชิกแล้วเท่านั้น ที่จะมีสิทธิใช้ตราสัญลักษณ์ของ CAC ได้ หากนิติบุคคลใดมีกรณีเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอรัปชั่น นิติบุคคลนั้นต้องระงับการใช้  เผยแพร่ และถอนตราสัญลักษณ์ของ CAC ออกทันที ทั้งนี้ CAC มีสิทธิถอนคืนการอนุญาตให้ใช้  หรือขอให้ระงับการใช้ตราสัญลักษณ์ของ CAC ได้ทุกเมื่อ ทุกกรณี ตามดุลพินิจของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ แต่เพียงผู้เดียว

..................................................................