You are here

ROAD TO JOIN 4/2018 เปิดให้ลงทะเบียนแล้ว

โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (CAC) มีภารกิจในการสร้างความร่วมมือของภาคธุรกิจให้เกิดการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในวงกว้าง โครงการ CAC เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนการจัดตั้งโดยรัฐบาลและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ซึ่งปัจจุบันมีบริษัทที่เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตแล้วจำนวน 907 บริษัท

เพื่อการขยายแนวร่วมของภาคเอกชนในการประกอบธุรกิจที่โปร่งใสนำไปสู่ความยั่งยืนในระยะยาวของบริษัทและของภาคเอกชนไทย IOD จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมพูดคุยหารือเกี่ยวกับเรื่อง แนวทางการเข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

วัน และสถานที่
วันที่ 2 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ IOD Members Space ชั้น 5 เกษรพลาซ่า

กำหนดการ 
09.30 - 10.00 น. ลงทะเบียน
10.00 - 11.00 น. ชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)
โดย คุณกุลเวช เจนวัฒนวิทย์ ผู้จัดการ โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)
11.00 - 12.00 น. หารือการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติฯ (ถาม-ตอบ)

การลงทะเบียน 
o ขอสงวนสิทธิ์สำหรับบริษัทที่ไม่เคยเข้าเป็นแนวร่วมโครงการ CAC และบริษัทที่ยังไม่เคยเข้าร่วมงานดังกล่าวเท่านั้น
o ลงทะเบียนเข้าร่วมงานโดยไม่มีค่าใช่จ่าย ภายในวันที่ 25 กันยายน 2561

สอมถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ คุณอิสรา โทร 02 - 955 1155 ต่อ 313 อีเมล์ [email protected]

 

ลงทะเบียน CAC ROAD TO JOIN