You are here

CAC Anti-Bribery Toolkit for SME

CAC SME Certification

โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) หรือ CAC ได้ริเริ่มโครงการ CAC SME Certification เพื่อเป็นการเสริมสร้างแนวร่วมต่อต้านการให้และรับสินบนในภาคเอกชน โครงการฯ ได้จัดทำ CAC SME Anti-Bribery Toolkit เพื่อเป็นคู่มือให้เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร และพนักงาน ได้เข้าใจถึงขั้นตอนการเตรียมระบบภายในเพื่อลดความเสี่ยงในการให้สินบน และสอดคล้องกับ แนวทางของการรับรอง CAC SME Certification โดยมีเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่การร่างนโยบาย การประเมินความเสี่ยง การกำหนดมาตรการ การวางข้อปฏิบัติ การบริหารงานบุคคล การปรับปรุงระบบ และการสื่อสารกับพนักงานและคู่ค้ากลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SME)

 

วัตถุประสงค์

กลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการคอร์รัปชันและการให้สินบน เพราะเป็นด่านแรกที่ต้องมีการติดต่อกับภาครัฐ อีกทั้งแรงกดดันในการแข่งขันทางการค้า ความเคยชิน และการขาดความรู้/แนวทางในการป้องกัน การให้สินบน ที่ยังคงเป็นปัญหาและความท้าทายในการลดปัญหาการให้สินบนเชิงระบบของ SME นอกจากนี้ แม้บริษัทขนาดใหญ่จะสามารถรับรองว่าบริษัทของตนมีระบบป้องกันการให้สินบน แต่ภาพรวมปัญหาการให้ สินบนก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขให้หมดไป หากแต่เป็นเพียงการผ่องถ่ายความเสี่ยงในการให้สินบน ไปยังบริษัทคู่ค้าที่เป็น SME ที่มีอำนาจต่อรองจำกัดแทน

ดังนั้น การช่วยให้ธุรกิจ SME มีเครื่องมือในการต่อต้านและป้องกันการให้สินบน จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ในการสร้างระบบนิเวศของธุรกิจ เพื่อให้ธุรกิจสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน และปราศจากการให้สินบนต่อไปในภายภาคหน้า

 

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้ามาร่วมโครงการ CAC SME Certification  คือ

 • มีระบบการดำเนินงานที่โปร่งใส
 • ยกมาตรฐานการทำงานเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของคู่ค้ารายใหญ่และคู่ค้าต่างชาติ
 • ลดความเสี่ยงในการถูกเรียกรับ และลดต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เคยจ่ายเป็นค่าสินบน
 • ลดความเสี่ยงในการถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย ตามมาตรา 123/5 แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
 • รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งเอาผิดทั้งผู้รับ ผู้ให้ และองค์กรที่ให้สินบน

นอกจากนี้ยังช่วยให้เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร และพนักงาน สามารถเข้าใจถึงวิธีสร้างระบบภายในเพื่อป้องกันการให้สินบน โดยการเข้าร่วมฝึกอบรมเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชัน ได้รับทราบถึงขั้นตอนการร่างนโยบาย วิธีการประเมินความเสี่ยง การร่างมาตรการควบคุมและข้อปฏิบัติ การวางโครงสร้างภายในอื่น ๆ เช่น ระบบการสื่อสารให้พนักงานรับทราบ ระบบการแจ้งเบาะแส

 

รายชื่อบริษัทที่ผ่านการรับรองประเภท SME

1. บริษัท เอ็ม ที อาร์ (ประเทศไทย) จำกัด  วันที่ได้รับการรับรอง 5 พ.ย. 2561

2. บริษัท เค ซี มหานคร จำกัด  วันที่ได้รับการรับรอง 5 พ.ย. 2561

3. บริษัท ไอเทม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  วันที่ได้รับการรับรอง 5 พ.ย. 2561

4. บริษัท เจ.เจ.แอ๊ดวานซ์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด  วันที่ได้รับการรับรอง 5 พ.ย. 2561

5. บริษัท เอ็มทีอี จำกัด  วันที่ได้รับการรับรอง 5 พ.ย. 2561

6. บริษัท ส.ศิริแสง จำกัด  วันที่ได้รับการรับรอง 5 พ.ย. 2561

7.บริษัท ไอเอ ซิกเนเจอร์ จำกัด วันที่ได้รับการรับรอง 5 พ.ย. 2561

8. บริษัท นิปปอน คิไค เอนจิเนียริ่ง จำกัด วันที่ได้รับการรับรอง 4 ก.พ. 2562

9. บริษัท ไทรเด้นท์ สตีล  จำกัด วันที่ได้รับการรับรอง 4 ก.พ. 2562

10.บริษัท โตโยกซ์ เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด วันที่ได้รับการรับรอง 4 ก.พ. 2562

                                                                                                        

 

วิธีการสมัครและการขอรับรอง

บริษัท SME ที่สนใจจะสมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อขอรับรอง จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

1) บริษัท SME ต้องตรวจสอบคุณสมบัติของบริษัทอยู่ในเกณฑ์การเข้าร่วม CAC SME Certification หรือไม่ โดยพิจารณาจากเงื่อนไข ดังนี้

 • บริษัทต้องไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
 • บริษัทต้องไม่อยู่ภายในการควบคุมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
 • รายได้ต่อปีน้อยกว่า 1,000 ล้านบาท

ถ้าบริษัทผ่านคุณสมบัติทั้ง  3 ข้อแล้ว สามารถแจ้งลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วม SME Executive Briefing โดยไม่มีค่าใช้จ่าย (กรุณาดูหัวข้อการลงทะเบียน)

ถ้าไม่ผ่านคุณสมบัติข้อหนึ่งข้อใด บริษัทจะต้องขอรับรองตามกระบวนการรับรองของบริษัทใหญ่ CAC (แบบประเมินตนเอง 71 ข้อ)

อย่างไรก็ตาม หากบริษัท SME มีความประสงค์ที่จะเข้าโครงการเพื่อขอรับรองของบริษัทใหญ่ก็สามารถทำได้ โดยดำเนินการสมัครเข้าร่วมตามปกติ

2)  CEO หรือเจ้าของธุรกิจ SME ที่สนใจจะประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการ ต้องเข้าร่วมรับทราบข้อมูลก่อนลงนาม โดยแจ้งลงทะเบียนเข้าร่วม  SME Executive Briefing  ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นประจำ โดยในงานนี้จะทำให้ท่านทราบถึงข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับโครงการ CAC SME Certification  และภายหลังการรับฟังแล้ว  CEO หรือเจ้าของธุรกิจ SME จึงจะสามารถลงนามประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการได้ 

3)  หลังประกาศเจตนารมณ์ บริษัท SME จะมีเวลา 18 เดือนเพื่อยื่นขอรับรอง โดยจะเริ่มนับเวลาตั้งแต่วันที่บริษัทลงนามประกาศเจตนารมณ์จนถึงวันที่ผู้รับรองอิสระให้การรับรอง Checklist ทั้ง 17 ข้อ

4)  ในระหว่างที่บริษัทเตรียมการเพื่อยื่นขอรับรอง โครงการ CAC จะจัด SME Clinic เพื่อเปิดช่องทางให้คำแนะนำหรือตอบข้อซักถามที่บริษัทพบระหว่างการตอบแบบประเมินตนเอง 17 ข้อ และการจัดทำเอกสารอ้างอิงประกอบ โดยการเข้าร่วม SME Clinic นี้ไม่ได้เป็นเงื่อนไขของการได้รับการรับรอง และมีค่าใช้จ่าย

5) เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในเรื่องการฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานบริษัท โครงการ CAC ได้จัดทำหลักสูตร SME Anti-Bribery E-learning โดยบริษัท SME ที่ประกาศเจตนารมณ์แล้วจะได้รับสิทธิส่งพนักงานเข้าอบรมผ่านระบบ Online  และพนักงานที่เข้าอบรมต้องผ่านบททดสอบทั้งหมด จึงจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการผ่านหลักสูตร

6) เมื่อบริษัทจัดเตรียมเอกสารขอรับรองครบถ้วนแล้ว  สามารถส่งยื่นขอรับรองทาง online ได้ โดยในปี 2561 ทาง CAC จะเริ่มเปิดรับเอกสารจนถึงวันที่ 15 กันยายน 2561 บริษัท SME ที่ส่งเอกสารหลังกำหนด ก็จะได้รับการพิจารณาหลังวันที่ 15ของเดือนสุดท้ายของไตรมาสถัดไป (15 ธันวาคม 2561) ส่วนในปี 2562 กำหนดปิดรับเอกสารคือวันที่ 15 ของเดือนสุดท้ายของทุกๆ ไตรมาส

7) หลังจากที่ทางบริษัท SME ได้ส่งเอกสารอ้างอิงทาง Online แล้ว ทางบริษัทก็จะสามารถเลือกและมอบหมายให้ผู้รับรองอิสระให้เข้าตรวจสอบได้ โดยทาง CAC จะจัดทำรายชื่อผู้ตรวจสอบอิสระที่มีคุณสมบัติไว้ให้  

8) ทางบริษัท SME จะมีเวลา 18 เดือนเพื่อยื่นขอรับรอง โดยจะเริ่มนับเวลาตั้งแต่วันที่บริษัทลงนามประกาศเจตนารมณ์จนถึงวันที่ผู้รับรองอิสระให้การรับรองเอกสารอ้างอิง Checklist ทั้ง 17 ข้อ

9) หลังจากที่ทางผู้ตรวจสอบอิสระได้รับรองเอกสารอ้างอิงทั้งหมดแล้ว ทาง CAC จะทำการสุ่มตรวจสอบเอกสารอีกทีและอาจมีการเข้าเยี่ยมบริษัทเพื่อตรวจสอบระบบการทำงาน  

10) CAC จะแจ้งผลการตรวจสอบเอกสารอ้างอิงให้กับทางบริษัท SME ทราบภายใน 3 เดือนหลังวันที่ผู้รับรองอิสระได้ให้การรับรองเอกสารอ้างอิง Checklist ทั้ง 17 ข้อ 

11 ) หากบริษัท SME ไม่สามารถผ่านการรับรองจากผู้รับรองอิสระได้ภายในเวลา 18 เดือน นับตั้งแต่วันประกาศเจตนารมณ์ บริษัท SME จะมีสถานะ Blackout เป็นเวลา 6 เดือน ซึ่งในระหว่างนี้จะยืนขอรับรองอีกไม่ได้

 

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการขอรับรองได้ที่นี่

การลงทะเบียนเข้า SME Executive Briefing

บริษัทสามารถเลือกวันที่สะดวกเข้าร่วมและทำการลงทะเบียนสำรองที่นั่งได้ผ่านทาง www.thai-iod.com

โดยขอเรียนเชิญเฉพาะเจ้าของกิจการหรือผู้บริหารสูงสุดบริษัทละ 2 ท่านเท่านั้น

 

FAQ   About CAC SME Certification

 

1) โครงการนี้เปิดตัวเมื่อไหร่

      ตอบ โครงการนี้ได้เริ่มดำเนินการในเดือนมกราคม 2561 โดยกิจกรรมครั้งแรกคือการจัดประชุมบริษัท SME ในงาน SME Executive Briefing ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561

2) ค่าใช้จ่ายในการรับรองมีอะไรบ้าง

       ตอบ  รายละเอียดค่าใช้จ่าย ขอให้ท่านเข้ารับทราบข้อมูลในงาน SME Executive Briefing

3) ใช้เวลานานเท่าไหร่ถึงผ่านการรับรอง

       ตอบ  ทาง CAC กำหนดเวลาที่บริษัทจะต้องเตรียมเอกสารอ้างอิงสำหรับ Checklist 17 ข้อให้เสร็จ และผ่านการรับรองจากผู้ตรวจสอบอิสระภายใน 18 เดือน รายละเอียดอื่นๆ ขอให้ท่านเข้ารับทราบข้อมูลในงาน SME Executive Briefing

4) SME ในความหมายของ CAC คือบริษัทประเภทไหน

      ตอบ  คุณสมบัติของบริษัทสามารถเข้าร่วมโครงการ CAC SME Certification มีดังนีี้

 • ต้องไม่เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
 • ต้องไม่เป็นบริษัที่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
 • รายได้ต่อปีน้อยกว่า 1,000 ล้านบาท

5) หากสนใจขอข้อมูลเพิ่มเติม จะหาอ่านได้ที่ไหน

     ตอบ ทาง CAC ได้จัดทำ CAC SME Anti-Bribery Toolkit ขึ้นมาเพื่อใช้เป็นคู่มือให้เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร และพนักงาน ได้เข้าใจถึงขั้นตอนการรับรอง ซึ่งผู้สนใจสามารถ download คู่มือฉบับนี้ได้ที่ด้านล่างของเว็บนี้  http://www.thai-cac.com/en/content/cac-anti-bribery-toolkit-sme

 

6) ก่อนหน้านี้ บริษัทเคยประกาศเจตนารณ์กับทาง CAC แล้ว หากสนในเข้าโครงการ CAC SME Certification แทน จะทำได้ไหม

    ตอบ หากบริษัทของท่านเข้าเกณฑ์ของ SME ที่ทาง CAC ได้กำหนดไว้ (3 ข้อ) ทางบริษัทก็สามารถเข้าร่วมได้ โดยการสมัครเข้า SME Executive Briefing และประกาศเจตนรมณ์ใหม่ภายใต้โครงการ SME Certificaton

 

7) บริษัทเข้าเกณฑ์ของ SME ที่ทาง CAC ได้กำหนดไว้ แต่อยากขอรับรองเหมือนบริษัทใหญ่ (ใช้ checklist 71 ข้อ) จะทำได้หรือไม่

   ตอบ  ได้

 

FAQ   About Executive  Briefing

 

1) SME Executive Briefing มีเพื่ออะไร

     ตอบ จุดประสงค์ของการประชุม คือการให้ความรู้ ความเข้าใจถึงกระบวนการรับรองของ SME ซึ่งใช้ Checklist เพียงแค่ 17 ข้อ และสิ่งที่ต้องใช้ในการยื่นขอรับรอง อีกทั้งเจ้าของกิจการหรือผู้บริหารสูงสุดที่สนใจเข้ารวมโครงการในปีนี้ จำเป็นต้องมาเข้าร่วมประชุม SME Executive Briefing ก่อนจึงจะประกาศเจตนารมณ์และดำเนินการในขั้นตอนต่อไปได้

2) ทำไมต้องเชิญเฉพาะเจ้าของกิจการหรือผู้บริหารสูงสุด

     ตอบ ทาง CAC อยากให้ความรู้และความเข้าใจเจ้าของกิจการหรือผู้บริหารสูงสุดในการเตรียมพร้อมบริษัทและบุคลลการในการเข้าขอรับรอง นอกจากนี้ จากประสบการณ์ในการพิจารณาให้การรับรองบริษัทขนาดใหญ่ CAC พบว่าความเอาจริงเอาจังของเจ้าของกิจการหรือผู้บริหารสูงสุด (Tone at the Top) เป็นปัจจัยที่มีความสำคัญมากต่อความสำเร็จในการขอรับรอง

3) บริษัทที่ผ่านการรับรองจาก CAC แล้วจะเข้ารับฟัง Executive Briefing ได้หรือไม่

     ตอบ สามารถขอเข้ารับฟังได้ในฐานะ observer ได้ โดยแจ้งผ่านทาง CAC โดยตรง (อีเมล์ [email protected]

 

4) ในจดหมายเชิญระบุว่าจะมีทั้งหมด 4 ครั้งในปีนี้ แต่จอง online ได้แค่ของสองครั้งแรก เมื่อไหร่ถึงเปิดให้จองครั้งที่ 3 และ 4

     ตอบ ทาง CAC ขอพิจารณาการตอบรับในการจัดสองครั้งแรก เพื่อกำหนดรายละเอียดการประชุมครั้งที่ 3 และ 4 และจะประกาศให้จองที่นั่งในปลายเดือน เมษายน 2561

5) SME Executive Briefing มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมไหม

     ตอบ SME สามารถเข้าประชุมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ