You are here

CAC Certification Committee

CAC Certification Committee

วัตถุประสงค์

คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณารับรอง (CAC Certification Committee)  เพื่อทำหน้าที่กลั่นกรองคุณสมบัติบริษัทที่ยื่นขอรับรองให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ กำหนด และให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ ประกอบการพิจารณาอนุมัติให้การรับรองและกระบวนการพิจารณากรณีที่บริษัทมีข่าวเกี่ยวข้องกับการทุจริต (Incident management process)

 
โครงสร้างคณะกรรมการ CER COM
ระกอบด้วย
กรรมการผู้แทนจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ เป็นประธานกรรมการ
นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์
ผู้ชำนาญการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  นายยุทธ วรฉัตรธาร
ผู้แทนจากสภาวิชาชีพบัญชี
นางวารุณี ปรีดานนท์

ผู้แทนจากสมาคมผู้ตรวจสอบภายใน

นายสุรพงษ์  ชูรังสฤษฎิ์   
ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย
นายกิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์
ผู้แทนบริษัทสมาชิกที่ผ่านการรับรอง
นายไพรัช ศรีวิไลฤทธิ์ (TISCO)
นายยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย์  (Somboon Advance Technology PCL)
นายอนุวัฒน์ จงยินดี (Siam Cement Group)
 
IOD ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ โดย นายกุลเวช เจนวัฒนวิทย์
 
 
 

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการมีระยะเวลา 3 ปี สามารถได้รับแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่ได้ติดต่อกันไม่เกิน 2 วาระ รวมระยะเวลาทั้งหมดไม่เกิน 9 ปีต่อเนื่องกัน

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1) สอบทานและให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติเพื่อพิจารณาอนุมัติให้การรับรองบริษัทที่ยื่นขอ
 
2)  ตัดสินกรณีต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากกระบวนการรับรองและ กระบวนการพิจารณากรณีที่บริษัทมีข่าวเกี่ยวข้องกับการทุจริต (Incident management process)
3) คณะกรรมการ CER COM อาจเข้าพบประธานกรรมการ หรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทที่ยื่นขอรับรองเพื่อ
o ประเมินและสังเกตการจัดทำมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันภายในบริษัท เช่น ความรับรู้ของพนักงาน ความมุ่งมั่นของผู้บริหาร เป็นต้น
o ตรวจสอบหาสาเหตุของความคลาดเคลื่อนในสาระสำคัญของเอกสารที่บริษัทยื่นขอรับรอง
o แบ่งปันความรู้ และให้คำแนะนำแนวปฏิบัติที่ดีในเรื่องมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน
 

การประชุม

•  การจัดประชุม จัดประชุมอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี ในแต่ละครั้งต้องมีกรรมการเข้าประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด