You are here

CAC Council

CAC Council

กฎบัตร

คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

  1.โครงสร้าง   
 

1.1 คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ประกอบด้วยกรรมการ อย่างน้อย 5 คน แต่ไม่เกิน 12 คน

1.2 กรรมการของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้งจากองค์กรร่วมดำเนินโครงการแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

ทั้งนี้ องค์กรร่วมหมายถึง สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หอการค้าไทย หอการค้าต่างชาติ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และองค์กรที่ได้รับอนุมัติให้เป็นองค์กรร่วม

1.3 คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการ รองประธานกรรมการและเลขานุการ

1.4 คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และองค์กรร่วมแต่งตั้งผู้แทนจากองค์กรร่วมองค์กรใดองค์กรหนึ่งทำหน้าที่เป็นเลขานุการ

การปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการจะมีวาระคราวละ 3 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

1.5 สิทธิและหน้าที่องค์กรร่วม มีดังนี้

  •      แต่งตั้งคณะกรรมการและเลขานุการแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
  •    สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการในเรื่องการเชิญชวนบริษัทรายใหม่มาเข้าเป็นแนวร่วมปฎิบัติฯ และเผยแพร่ข้อมูลของการทำงานของโครงการฯให้แก่สาธารณะชนรับทราบ
  •    สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของคณะกรรมการแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และฝ่ายเลขานุการในจำนวนเงินตามที่องค์กรร่วมมีมติให้ดำเนินการ
  •     คัดเลือกและมีมติอนุมัติรับองค์กรร่วมเพิ่มเติม

ทั้งนี้ มติต่างๆ ขององค์กรร่วมให้นับจำนวนมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนองค์กรร่วมทั้งหมด

 

2.คุณสมบัติ

กรรมการของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

2.1  เป็นผู้ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม และเป็นที่ยอมรับในวงการธุรกิจและสังคม

2.2  เป็นผู้ที่มีบทบาทและผลงานในการต่อต้านการทุจริตหรือการสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการที่ดี

2.3  เป็นผู้ที่มีความเต็มใจและสามารถอุทิศเวลา พร้อมให้การสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

 

3.วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้อีก

 

4.ค่าตอบแทนกรรมการ

กรรมการของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ไม่ได้รับค่าตอบแทนทางการเงิน เว้นแต่สิทธิประโยชน์ในการเข้าร่วมกิจกรรมที่คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตจัดขึ้น

 

5.การประชุม

5.1 คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต จะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง

5.2 คณะกรรมการแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต จะต้องจัดให้มีการประชุมร่วมกับสมาชิกองค์กรร่วม โดยแต่ละองค์กรร่วมจะต้องส่งผู้แทนเข้าประชุมสามัญปีละ 1 ครั้ง เพื่อ

         5.2.1 ให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินงานประจำปี

         5.2.2 รับรองรายงานประจำปี ที่แสดงผลงานของโครงการฯ

         5.2.3  อนุมัติงบประมาณประจำปีของโครงการฯ

 

6.บทบาทหน้าที่

คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต มีบทบาทและหน้าที่ ดังต่อไปนี้

6.1   พิจารณาและพัฒนาจรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติที่ดีของกลุ่มแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) เพื่อการต่อต้านการทุจริต

6.2   พิจารณาและพัฒนากระบวนการในการให้การรับรองแก่บริษัทที่จะเข้าร่วมกลุ่มแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) เพื่อการต่อต้านการทุจริต

6.3   พิจารณาแต่งตั้งและเพิกถอนบริษัทในกลุ่มแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) เพื่อการต่อต้านการทุจริต

6.4  เป็นตัวแทนของบริษัทในกลุ่มแนวร่วมปฏิบัติเพื่อแสดงความคิดเห็นในเรื่องการต่อต้านการทุจริตให้กับภาครัฐและสื่อมวลชน

6.5  ปรึกษาหารือร่วมกับองค์กรร่วมและสมาชิกในแนวร่วมปฏิบัติฯ เพื่อกำหนดทิศทาง กลยุทธ์และแผนงานในการดำเนินโครงการ

6.6 พิจารณา สนับสนุน และร่วมการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมป้องกันและต่อต้านการทุจริตตามยุทธศาสตร์และแผนงานที่กำหนดไว้ อันได้แก่ การสัมมนา การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดหลักสูตรการอบรม การสำรวจความคิดเห็น  การเผยแพร่ข้อพึงปฏิบัติที่ดี การประชาสัมพันธ์ และการเข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านการทุจริตของภาครัฐและ NGO เป็นต้น